Všeobecné obchodní podmínky poskytování reklamního prostoru

PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a podmínky Smlouvy o poskytování reklamního prostoru, které uzavírá společnost O2 Czech Republic a.s. IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, na základě oboustranně odsouhlasené objednávky Klienta.
 2. O2 Czech Republic a.s. (dále také dodavatel) je obchodní společností podnikající zejména v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. O2 Czech Republic a.s. má zájem o uzavírání obchodů s třetími stranami na poskytnutí reklamy a propagace třetích stran v rámci mediálních prostorů provozovaných O2 Czech Republic a.s. pod obchodní značkou O2Media.
 3. Klientem může být fyzická osoba podnikatel či obchodní korporace, která má zájem, aby její reklama nebo obchodní sdělení bylo doručeno zákazníkům společnosti O2 Czech Republic a.s., kteří dali k doručování obchodních sdělení a oslovování s marketingovými nabídkami svůj souhlas.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ REKLAMNÍHO PROSTORU

 1. Plnění bude poskytnuto výhradně na základě objednávky potvrzené objednatelem a dodavatelem, případně na základě uzavřené smlouvy. Klient může projevit svůj zájem o služby prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.o2media.cz. Klient odesláním webového formuláře potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a ceníkem. O2 na základě vyplněného formuláře předloží Klientovi předvyplněnou objednávku k odsouhlasení a podpisu.
 2. Klient ve formuláři anebo přímo v objednávce zvolí počet jednotek zobrazení nebo odeslaných zpráv, případně časové upřesnění. Klient si může vybrat z možností oslovit potencionální zákazníky prostřednictvím následujících formátů
 • standardní SMS a MMS – text obchodního sdělení bude odeslán na telefonní čísla oslovených zákazníků O2, kteří k tomu dali souhlas. Klient bere na vědomí, že doba rozesílání SMS/MMS musí respektovat vhodnou denní dobu (noční klid) i dny pracovního volna či státní svátky i další společenské události nebo okolnosti, kdy odesílání obchodních sdělení nemusí být vhodné, možné nebo přípustné (kupř. státní smutek, krizové stavy, vyhlášený stav nebezpečí, nouze či stav ohrožení státu).
 • lokalizační kampaň SMS a MMS – text obchodního sdělení bude odeslán na telefonní čísla zákazníků O2, kteří k tomu dali souhlas a kteří se během daného období budou pohybovat v dosahu signálu základnových stanic, které jsou nejblíže Klientem definované lokalitě. Dále se pak na lokalizační SMS a MMS uplatňují stejná omezení týkající se vhodnosti času jako na standardní SMS a MMS.
 • direct email – obchodní sdělení bude zasláno těm zákazníkům O2, kteří k tomu dali souhlas. Grafické i textové zpracování podkladů je zcela v kompetenci Klienta, přičemž si O2 vyhrazuje právo odmítnout zaslat direct email na své zákazníky, který by byl v rozporu s etickým kodexem O2.
 • online reklama – reklama bude zobrazena formou banneru na internetových stránkách nebo v aplikacích těm zákazníkům O2, kteří k tomu dali souhlas a jsou připojení k internetu prostřednictvím služby internetového připojení poskytované O2.
 • reklama na O2TV – reklama bude zobrazena formou TV spotu nebo reklamního banneru na televizních stanicích provozovaných společností O2 TV s.r.o., IČ 03998380, jakožto provozovatelem původního televizního vysílání.
 • reklama na přílohách k vyúčtování – obchodní sdělení bude odesláno zákazníkům O2, kteří k tomu dali souhlas, jako příloha k pravidelnému měsíčním vyúčtování ceny za služby elektronických komunikací.
 • tištěná reklama v ZOOTu – reklama Klienta bude součástí tištěného vydání časopisů ZOOT. O2 v této roli vystupuje jako zprostředkovatel inzerce, reklama tak nebude komunikována výhradně na zákazníky O2.
 • bannerová reklama v Tapito - reklama bude zobrazena formou banneru v mobilní aplikaci uživatelům Tapita. O2 v této roli vystupuje jako zprostředkovatel inzerce, nebude tak komunikováno výhradně na zákazníky O2.
 • PromoAPP – O2 se zavazuje prostřednictvím zvoleného mediálního formátu propagovat Klientovu mobilní aplikaci s cílem zvýšit visibilitu klientské aplikace a promovat ji mezi uživateli O2. Tato podpora se nabízí na předem stanovené období a její součástí mohou být i další funkcionality O2 aplikace.

Obsah i formát sdělení musí odpovídat zvolenému prostředku. Klient může v objednávce blíže specifikovat, jaké skupině zákazníků určené podle věku, pohlaví, regionu místa pobytu, případně jiných kritérií chce reklamu nebo obchodní sdělení zaslat nebo zobrazit (cílová skupina). O2 však má právo rozesílku nerealizovat, pokud by obchodní sdělení či jeho formulace byla v rozporu s etickým kodexem O2.

CO TVOŘÍ SMLOUVU

 1. Smluvní vztah vzniká podpisem objednávky ze strany O2. Smlouvu tvoří objednávkový formulář, tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a Ceník. V případě rozporu s VOP má přednost objednávkový formulář. Úpravy v rámci formuláře lze činit jen tak, jak to struktura formuláře předvídá; jiné úpravy nebudou akceptovány. Smlouvu nelze uzavřít s výhradou, dodatkem či odchylkou od smluvních podmínek ani rekapitulací jinými slovy. Obchodní podmínky jiných osob se nepoužijí. Zákonná pravidla, jimiž se řídí zpracování osobních údajů, jsou zveřejněna na www.o2.cz v Zásadách zpracování osobních údajů.
 2. O2 je oprávněna v doručené objednávce od Klienta činit změny a úpravy, zejména pokud je již v době jejího podání zřejmé, že počet odeslaných zpráv nebo zobrazení není realizovatelný, případně Klientem definice cílové skupiny je neurčitá, taková cílová skupina neexistuje nebo je pro zvolený počet či dobu rozesílání či zobrazení nevhodná. O2 zašle upravenou objednávku Klientovi ke kontrole a odsouhlasení.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Podpisem objednávky se Klient zavazuje dodržovat smluvní podmínky jako celek. Existují ale základní povinnosti, které jsou obzvlášť důležité.
 2. Klient je povinen řádně a včas platit vystavená vyúčtování za služby.
 3. Klient není oprávněn přenechávat služby O2 podle této smlouvy k předprodeji ani služby vydávat za své.
 4. Reklamní kampaně nebo obchodní sdělení nesmí porušovat práva třetích osob, veřejný pořádek a nesmí poškozovat oprávněné zájmy O2. Za obsah a vhodnost formy šíření takového obsahu nese odpovědnost Klient. Klient se zavazuje, že O2 nahradí veškeré náklady a škody způsobené zveřejněním nebo rozesláním reklamy nebo obchodních sdělení v rozporu s právními předpisy regulujícími reklamu či obchodní sdělení, zejména veškeré pokuty a náhradu nákladů řízení uložených správními orgány k tíži O2.
 5. O2 má právo sledovat obsah obchodních sdělení a reklamních kampaní a vyhodnocovat je, a to jak pro účely zlepšování úrovně služeb aplikační platformy, tak i pro zajištění bezpečnosti a oprávněných zájmů O2, ostatních Klientů i veřejnosti. O2 má Klienta právo požádat o poskytnutí uspokojivého vysvětlení, v případě neobvyklých aktivit nebo podezření na zneužití. O2 je oprávněna dočasně přerušit poskytování služeb v takovém případě.
 6. V případě, že se O2 nepodaří dosáhnout sjednaný počet zobrazení nebo odeslaných zpráv z důvodů stojících na její straně, neodpovídá za škodu ani ušlý zisk tím vzniklé. Klient má však právo na odpovídající slevu z ceny za služby. Pokud o to Klient výslovně požádá O2 zajistí náhradní rozeslání či zobrazení v Klientem určeném termínu. Při hrubě vadném uveřejnění Klient cenu vadného uveřejnění nehradí.
 7. Klient je povinen uplatnit práva z vad co nejdříve poté, co vady zjistí, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne vadného uveřejnění reklamy nebo ode dne, v němž měla být reklama uveřejněna.

ZADÁNÍ KAMPANĚ

 1. Klient je povinen v dostatečném předstihu, nejméně 5 pracovních dní předem, před požadovaným datem začátku kampaně zaslat O2 kompletní závazné znění, případně vizuály a další podklady, které budou obsahem reklamy nebo obchodního sdělení. Po dobu prodlení Klienta s dodáním materiálů není O2 v prodlení. V takovém případě se trvání kampaně zkracuje a poměrně se snižuje i počet individuálních zobrazení či zpráv, které je O2 povinna zobrazit či doručit.
 2. Za znění textů i správný formát vizuálů nese odpovědnost Klient. Text ani vizuály nesmí bez souhlasu O2 jakkoli odkazovat na O2 nebo spojovat Klienta, jeho zboží anebo služby s dobrým jménem O2 a neoprávněně těžit z její pověsti. O2 neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných reklamách nebo obchodních sděleních a není také povinen prověřovat reklamní zakázky nebo uveřejněné reklamy z hlediska porušení práv třetích osob.
 3. Klient není oprávněn objednávat mediální prostory O2 za účelem uveřejňování reklamy třetích stran (či v jejich prospěch), které jsou konkurenty dodavatele. Konkurentem O2 se rozumí zejména jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která: a) provozuje síť elektronických komunikací nebo poskytuje služby elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“) nebo b) vyrábí, prodává nebo zprostředkovává prodej elektronických komunikačních zařízení nebo c) vyrábí, prodává nebo zprostředkovává prodej contentových služeb – tj. služeb obsahu poskytovaných s využitím sítě elektronických komunikací nebo sítě internet, jako zejména služby personifikace – např. vyzváněcí melodie, informační a zpravodajské služby, služby zábavy - hry, horoskopy, erotika, video streaming apod., nebo d) poskytuje služby IPTV (tj. Internet Protocol Television) spočívající v šíření televizního programu prostřednictvím vysokorychlostních sítí na protokolu IP, nebo e) provozuje původní nebo převzaté televizní vysílání zejména na základě zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Reklamní sdělení či inzerce uveřejňovaná prostřednictvím mediálních prostor nesmí vyzývat k porušování obecně závazných právních předpisů, nesmí jakkoli poškozovat dobré jméno nebo dobrou pověst dodavatele a nesmí jakýmkoli způsobem zobrazovat násilí či k němu vyzývat.
 5. O2 Media je komerční služba. Prostřednictvím služby nelze propagovat politické strany či hnutí, jejich program či prohlášení ani církve nebo náboženské společnosti a jejich náboženské teze.
 6. O2 zpravidla do dvou (2) pracovních dnů od obdržení objednávky písemně potvrdí či odmítne Klientovi objednávku včetně konečné ceny a termínů zveřejnění.
 7. O2 je povinna užít podklady pro reklamu nebo jejich části výhradně k účelu reklamy v mezích doručené objednávky, neobdrží-li předchozí písemný souhlas Klienta k jinému užití.
 8. O2 je povinna zajistit zpracování reklamy v co nejvyšší kvalitě odpovídající podkladům Klienta a zvolenému způsobu zaslání nebo zobrazení reklamy či obchodního sdělení. Nebude-li O2 schopna zpracovat reklamu bezvadně, bude o této skutečnosti písemně informovat Klienta s uvedením důvodů, které brání bezvadnému zpracování.

ZMĚNY PODMÍNEK A UKONČENÍ SMLOUVY

 1. O2 může jednostranně měnit rozsah služeb v rozsahu ve formuláři a v rozsahu dle těchto VOP, přičemž O2 informuje Klienta o této změně nejméně 14 dní předem způsobem, kterým je mu zasíláno vyúčtování.
 2. V případě změny ceníku se změněné ceny nevztahují na objednávky potvrzené O2 před dnem účinnosti změny ceníku.
 3. O2 je oprávněna smlouvu uzavřenou na základě objednávky vypovědět i v případě, že je sjednána na dobu určitou. Výpovědní doba činí 1 měsíc.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. O2 a Klient se dohodli, že mezi nimi uzavřená smlouva a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy souvisejícími. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit především smírnou cestou.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.11.2017 a vztahují se na všechny objednávky, které byly učiněny od tohoto data.

V Praze dne 15.10.2017

Ukázky úspěšných kampaní

10 let na trhu, spousty zkušeností i spokojených klientů. Podívejte se, komu dlouhodobě pomáháme a nechte se inspirovat.

Zobrazit případové studie

Chcete se stát také naším klientem?

Napište nám e-mail, zavolejte nám, nebo k nám přijďte na návštěvu. Rádi se s vámi pobavíme o tom, jak vám můžeme být prospěšní.